Tjänster

Sedumtak

Grönska i staden med sedumtak

Green Landscaping erbjuder helhetslösningar med anläggning och skötsel av sedumtak. Sedumtak bidrar bland annat till bullerdämpning, luftrening, främjande av biologisk mångfald och dagvattenhantering. Sedumtaket medför en naturskön och landskapsinspirerande bild i våra urbaniserade städer.

Gröna tak motverkar uppvärmning av stadsmiljöer

Ett sedumtak genererar olika ekosystemtjänster så som bullerdämpning, luftrening och hjälp med dagvattenhantering. Det isolerande taket skyddar mot värmen på sommaren och kylan på vintern. Det skapar ett behagligare inomhusklimat och leder dessutom till lägre kostnader för nedkylning och uppvärmning av fastigheter. Sedumtak medför många fördelar för klimat och miljö:

  • Risken för lokala översvämningar minskar genom att sedumtaket absorberar och fördröjer regnvatten
  • Luftfuktigheten i närmiljön ökar, tack vare att vattnet i växtligheten och i den fukthållande uppbyggnaden avdunstar i värme
  • Mängden damm och skadliga partiklar i luften minskar
  • Bullerdämpning genom bättre ljudisolering

Vi utvecklar, anlägger och sköter sedumtak

Vi har medarbetare som är certifierade inom anläggning och skötsel av sedumtak och vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer samt säkerställa leverans i alla led.

Ett sedumtak är en extensiv yta. Det innebär att taket normalt inte kräver några omfattande skötselinsatser. En väletablerad vegetationsyta behöver varken vattnas eller klippas. I vårt skötselprogram för sedumtak ingår följande:

  • Takbesök två gånger per år
  • Allmän översyn av ytorna
  • Bortstädning av främmande föremål
  • Rensning av eventuellt ogräs
  • Gödsling av taken på våren
  • Upprättande och överlämning av skötselprotokoll